Kunskapsförmedling

Vår andra verksamhetsgren är kunskaps- förmedling och informationshantering - ”know-how.” Vi anlitas av ledande företag och organisationer inom olika rörledningssystem applikationer för att producera handböcker och instruktioner om regelverk och tillvägagångssätt vid byggandet av t.ex. medicinskagasdistributionsanläggningar.

Vi arbetar aktivt i nationella och internationella standardiseringsorgan, och försöker att ligga i framkant vad det gäller kunskap om rör, rörsystem och distributionsanläggningar. Den kunskapen förmedlar vi sedan vidare till våra kunder genom högteknologiska distributionssystem. Samt rådgivning i vårt specialistområde. Vi samarbetar med bl.a. AGA och Linde Healthcare, samt ett flertal av de ledande rör och rördels-grossister i Norden som Ahlsell och Dahl för att ge våra kunder och samarbetspartners den bästa tänkbara service och de bästa tänkbara produkterna.

Amon´s Kvalitetsledningssystemet har granskats av Intertek Certification AB och är i överensstämmelse med kraven enligt SS-EN 13485:2012. Medicintekniska produkter - Ledningssystem för kvalitet - Krav för regulatoriska ändamål. Kvalitetsledningssystemet omfattar: ”Avfettning av produkter för medicinska tillämpningar, livsmedel och industriellt bruk, samt kunskapsförmedling av medicinska centrala gasanläggningar och industriella applikationer av rena rörsystem.”

LPDS – ”Logical Process Documentation System”

LPDS är ett, av oss, utvecklat system som vi har framtagit för att ange avfettningsdatum, ordernummer, arbetstryck, artikelnummer, standard, dimension och ett certifikatnummer.

Ett unikt, kundorderspecifikt, streckkods/QR försedd LPDS certifikat och LPDS streckkods/QR etiketter medföljer varje del av varje sändning av medicinska gasrör och rördelar för installationsidentifikation och anläggningsdokumentation. Systemet kommer inom kort att även vara interaktiv så att våra kunder kan live, över Internet, dokumentera service, underhåll och ändringar i sina anläggningar.

AMWOL – “Access and Measurement While On Line”

AMWOL är ett pågående projekt och ett tilltänkt kvalitetssäkringssystem för centralgasanläggningar på först och främst sjukhus. AMWOL är en förkortning för Access and Measurement While on Line. Det är ett patenterat system lämpat för gasflöden, eller flöden av andra medier, där flödes kontroll, säkerhet, renhet och noggrannhet i övervakning av ett distributionssystem är viktig.

AMWOL kan mäta och övervaka flöden, tryck, migration, partikelförekomst, koncentration och humiditet utan att orsaka driftsavbrott i distributionen av gas eller annat media.

AMWOL kan bestyckas med flödesmätare, kontaktmanometrar, filterenheter och mätutrustning för partikelmätning, allt enligt beställarens kravspecifikation. AMWOL är en alternativ inkopplingspunkt för reservgas vid driftstörning eller planerat underhållsarbete. Utrymmet för placering av AMWOL skall vara välventilerad och hanteringsutrymmet väl tilltaget med plats för reservgasflaskor och hanteringsutrustning. AMWOL kan bestyckas med gasspecifik reservgasanslutning