Kunskapsförmedling

Vår andra verksamhetsgren är kunskapsförmedling och informationshantering - ”know-how.” Vi anlitas av ledande företag och organisationer inom olika rörledningssystemsapplikationer för att producera handböcker och instruktioner om regelverk och tillvägagångssätt vid byggandet av till exempel; medicinska gasdistributionsanläggningar.

Vi arbetar aktivt i nationella och internationella standardiseringsorgan, och försöker att ligga i framkant vad det gäller kunskap om rör, rörsystem och distributionsanläggningar. Den kunskapen förmedlar vi sedan vidare till våra kunder genom högteknologiska distributionssystem. Samt rådgivning i vårt specialistområde. Vi samarbetar med bland andra Linde Healthcare, samt ett flertal av de ledande rör och rördels-grossister i Norden som Ahlsell, Dahl och Solar, med flera, för att ge våra kunder och samarbetspartners den bästa tänkbara service och de bästa tänkbara produkterna.

Amons Kvalitetsledningssystemet har granskats och certifierats av anmält organ, DNV Presafe AS och är i överensstämmelse med ställda kraven enligt SS-EN 13485:2016. Medicintekniska produkter - Ledningssystem för kvalitet - Krav för regulatoriska ändamål. Kvalitetsledningssystemet omfattar: ”Avfettning av produkter för medicinska tillämpningar, livsmedel och industriellt bruk, samt kunskapsförmedling av medicinska centrala gasanläggningar och industriella applikationer av rena rörsystem.”

LPDS – ”Logical Process Documentation System”

LPDS är ett, av oss, utvecklat system som vi har framtagit för att ange avfettningsdatum, ordernummer, artikelnummer, standard, dimension och certifikatnummer. Allt för att skapa gynnsammare förutsättningar för full spårbarhet.

Ett unikt, kundorderspecifikt, QR-kod försedd LPDS certifikat och LPDS QR.kod etikett medföljer varje del av varje sändning av SAMedical® medicinska gasrör och rördelar för installationsidentifikation och anläggningsdokumentation. Systemet underlättar för våra kunder att ta del av specifika certifikat till specifika sändningar för att kunna dokumentera service, underhåll och ändringar i sina anläggningar. Spårbarhet är ett krav i medicinska gasanläggningar och blir alltmer väsentligt vid införande av morgondagens MDR.